Zamówienia publiczne

Przetarg na zadanie pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej, chodnika i parkingu przy internacie w ZSCKR w Okszowie" Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby zobaczyć) Przedmiar przebudowa drogi internat Spec techniczna przebudowa drogi internat SPECYFIKACJA przebudowa drogi 17102018 Zał Nr 2 projekt umowy 17102018 Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 17102018 Zał....

Przetarg na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku internatu w ZSCKR w Okszowie do wymogów przeciwpożarowych." Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby zobaczyć) PRZEDMIAR ROBÓT SPECYFIKACJA internat p poz 16.10.2018 Specyfikacja techniczna Zał. Nr 2 projekt umowy 16102018 Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 16102018 Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia...

Przetarg na zadanie pn.: "Budowa linii energetycznej w ZSCKR w Okszowie." Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby zobaczyć) PRZEDMIAR budowa linii Mapa projektowa SPECYFIKACJA budowa linii 16102018 Specyfikacja techniczna Okszów Zał. Nr 2 projekt umowy 16102018 Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 16102018 Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia...

Ogłoszenie nr 620657-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego: Dostosowanie budynku internatu do wymogów przeciwpożarowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu   O zamówienie mogą ubiegać się...

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),. na zadanie...

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8  Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),. na zadanie pod nazwą:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Modernizacja budynku warsztatów szkolnych II ZSCKR w Okszowie" Program użytkowy Inwentaryzacja - Część rysunkowa do projektu Inwentaryzacja Projekt umowy modernizacja Przedmiar warsztaty SPECYFIKACJA warsztaty STWiOR Modernizacja budynku warsztatów szkolnych ZSCKR Okszów Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego modernizacha Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór...

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), . na zadanie...