Zamówienia publiczne

Unieważnienie postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),....

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania pn. „Budowa hali na sprzęt rolniczy ZSCKR w Okszowie”Zamówienie  realizowane w ramach projektu pn.: „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w Okszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie z biuletynu zamówień publicznych Instalacja c.o. Budynek INTERNATU - OPIS INTERNAT - Rozwinięcie c.o INTERNAT - rzut I pietra - instalacja c.o. INTERNAT - rzut II piętra - instalacja c.o. INTERNAT - rzut parteru instalacja c.o. (1) INTERNAT - rzut parteru instalacja c.o. Internat instalacja...