Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu plik PDF >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) plik PDF >> Załączniki do SIWZ (spakowane - format PDF) plik ZIP >> Załączniki do SIWZ (spakowanie - format DOC) plik ZIP >> ...

Ogłoszenie o przetargu plik PDF >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) plik PDF >> Dokumentacja budowlana (spakowane pliki PDF) plik PDF >> Specyfikacja techniczna plik PDF >> Załączniki (spakowane pliki PDF)  plik PDF >> Załączniki do edycji (spakowane pliki w formacie .doc) plik ZIP >>...

Zapytanie ofertowe o cenę sprawozdania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  pn. „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR W Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w...

Ogłoszenie o przetargu plik PDF >> Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia plik PDF >> Załączniki do SIWZ plik PDF >> Pozwolenie na budowę plik PDF >> Projekt budowlany - całość plik PDF >> Projekt budowlano-wykonawczy plik PDF >> Przedmiar robót plik PDF >> Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych plik PDF >> Spakowana całość dokumentów - część 1 plik RAR >> Spakowana całość...