OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane ZSCKR im. Józefa Piłsudskiego:  „Budowa hali na sprzęt rolniczy ZSCKR w Okszowie”

Ogłoszenie o przetargu plik PDF >>
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia plik PDF >>
Załączniki do SIWZ plik PDF >>
Pozwolenie na budowę plik PDF >>
Projekt budowlany – całość plik PDF >>
Projekt budowlano-wykonawczy plik PDF >>
Przedmiar robót plik PDF >>
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych plik PDF >>
Spakowana całość dokumentów – część 1 plik RAR >>
Spakowana całość dokumentów – cześć 2 plik RAR >>